فیلم

  • زهردوش برای عقرب

    زهردوش برای عقرب

    ساعت24- یک پژوهشگر مغربی وسیله ای ساخته برای برداشت بی خطر و ساده زهر از عقرب ها.