فیلم

  • ضربات سر در فوتبال عامل صدمات مغزی

    ضربات سر در فوتبال عامل صدمات مغزی

    ساعت24-براساس تحقیقات دانشمندان ضربات سر در فوتبال می تواند خطرناک باشد و به فوتبالیست ها صدمات مغزی وارد کند.این بررسی ها به دلیل بیماری برخی بازیکنان سابق فوتبال پیگیری شده است.

View My Stats