فیلم

  • زنبورهای فوتبالیست

    زنبورهای فوتبالیست

    ساعت24-براساس گزارش های منتشر شده پژوهشگران با آموزش زنبورهای عسل این موجود را به بازی فوتبال آمده کرده اند.

View My Stats