• حراج پس انداز مردم به دست بانک مرکزی

    ولی الله سیف همچون محمود بهمنی درخدمت دولت قرارگرفت

    حراج پس انداز مردم به دست بانک مرکزی

    ساعت24-منابع و سپرده های شهروندان ایرانی که برای درامان ماندن پس انداز خود از شرتورم به بانکها سپرده شده است در فضای ناکارآمدی در همه بازارهای دیگر، از سوی مدیریت بانکها به شکل نابهینه ای استفاده شده است. آن گونه که مقامهای بانک مرکزی می گویند 50 در صد از منابع بانکها یخ بسته و جریان ندارندو این وضعیت موجب شده است منابع لازم برای جواب دادن به متقاضیان منابع بانکی ناکافی باشد.

فیلم