• وعده های عجیب به مردم فقیر و بیچاره

    پرواز شبح مارکس و لنین در سپهر انتخابات ایران دیده می شود

    وعده های عجیب به مردم فقیر و بیچاره

    ساعت 24-شما به عنوان یک فردی که اخبار و گزارش های مرتبط با کاندبداهای ریاست جمهوری را می خوانید وقتی می شنوید یک کاندیدا پی در پی می گوید اگر رییس جمهور شوم به نفع 96 درصد مردم و به ضرر 4درصد ثروتمند کارخواهم کرد و اجازه نمی دهم منابع بانکها به جیب 4درصدی ها سرازیر شود یاد چه می افتید؟ آنهایی که میانسال هستند یاد مارکس و لنین و جانشینان این دو نفر می افتند که هرکدام در زمان خود جهان را به دوپاره کردند و بذر نفرت پاشیدند.

فیلم