• پرچم پوپولیسم در دست کدام کاندیداست؟

    پرسش ساعت 24 در این روزهای دااغ انتخابات

    پرچم پوپولیسم در دست کدام کاندیداست؟

    ساعت 24-کارنامه محمود احمدی نژاد و حلقه نخست یارانش که نهاد دولت و ریاست جمهوری را از تابستان 1384 تا تابستان 1392 در اختیار داشتند پر از کژکارکردها و بیراهه روی ها است و نقطه درخشانی ندارد که ایرانیان به آن افتخار کنند.این کارنامه ناروشن پیامدهای ناراحت کننده ای بر زندگی، کسب و کار و معیشت ایرانیان برجاگذاشت و مزه دهان ایرانی ها هنوز تلخ است و نمی توانند از فشار این تجربه ناروشن کمر راست کنند.