• دندان عقل را بکشیم یا نکشیم؟

    دندان عقل را بکشیم یا نکشیم؟

    ساعت 24-دندان عقل آخرین دندانی است که در میان دندان‌های دائمی فرد رشد می‌کند. معمولا دندان‌های عقل دو عدد در فک بالا و دو عدد در فک پایین رشد می‌کند، اما گاهی مشاهده می‌شود که فردی دارای دو یا سه دندان عقل بیشتر نیست.

View My Stats