• اتحادیه اروپا ؛مرگ یا زندگی

    کسی دوچرخه این اتحادیه رارکاب نمی زند

    اتحادیه اروپا ؛مرگ یا زندگی

    ساعت 24-روز یکشنیبه و دوشنبه از روزهای تاریخی اعضای اتحادیه اروپا به حساب می آید. رهبران این اتحادیه که روزی می خواستند در نقش "ایالات متحده آمریکا" باشند حالا اما برای زنده ماندن اتحادیه ای نبرد ذهنی دارند که یکی از ستون هایش در حال ترک آن است. انگلیسی ها آماده می شوند فرایند جدایی را طی کنند و اکنون رهبران برخی احزاب در فرانسه و درهلند و حتی آلمان به راه بریتانیایی ها می اندیشند. نوشته حاضر که از سوی فریدون خاوند تحلیلگر اقتصادی نوشته شده ابعاد گوناگون زندگی یا مرگ اتحادیه راکالبد شکافی کرده است که می خوانید:

View My Stats