• نبرد گازی ترامپ باپوتین برسر بازار اروپا

    گاز ایران راهی به بازار اروپا نخواهد داشت؟

    نبرد گازی ترامپ باپوتین برسر بازار اروپا

    ساعت 24-25 یاحتی 20 سال پیش ایران امید وار بود بازار خوبی برای فروش گاز خود در بازار اروپا به دست آورد. این امید ها با بازی های اروسیه اما به مرور به یاس گرایش یافت و البته ایران نیز سرمایه گذار مناسب برای تولید و فروش گاز خود به کشورهای اروپایی پیدا نکرد. در این مدت اما روسیه بازار گاز اروپا را به انحصار در آورد و قطر نیز جای پای خوبی درصادرات گاز دارد.