• آدم خوبی هستیم تاوقتی به اینترنت دسترسی نداریم

    ناسلامتی های ذهنی و روانی شبکه های اجتماعی

    آدم خوبی هستیم تاوقتی به اینترنت دسترسی نداریم

    ساعت 24-آیا الان صبح به وقت تهران باشتاب خود را به پشت میز کامپیوتر خود یا لپ تاب نرسانده اید تا پاسخ فلان آدم را با یک پیام ناجور بدهید که ازاو بدتان می آید؟ شاید شما برای انجام کار خودتان اکنون در صبح تهران بااینترنت به کار مشغول هستید اما نتایج پژوهش های علمی نشان می دهد شمار انتقام جویان که از شبکه های اجتماعی برای انتقامگیری و ایجاد نفرت به یک فرد یا یک نهاد استفاده می کنند رو به رشد است .

View My Stats